日本免费AⅤ欧美在线观看,中文亚洲欧美日韩无线码,欧美激情_区二区三区,日韩国产综合精选,亚洲成av人片在线观看天堂无码

社會(huì )責任

社會(huì )及環(huán)境責任承諾

隨著(zhù)經(jīng)濟全球化發(fā)展,近二十年來(lái),歐美跨國公司已經(jīng)并陸續將勞動(dòng)密集型產(chǎn)品生產(chǎn)基地轉移到勞動(dòng)成本較低的發(fā)展中國家和地區,建立“全球采購,全球銷(xiāo)售”的經(jīng)營(yíng)模式,以降低相關(guān)的成本,獲得巨大的發(fā)展。目前,歐美市場(chǎng)95%以上的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品是由發(fā)展中國家生產(chǎn)的。

近十幾年來(lái),在歐美發(fā)達國家,許多人也意識到勞工標準和貿易之間的緊密聯(lián)系。重視勞工問(wèn)題的消費者也日漸增加,他們對產(chǎn)品的生產(chǎn)條件相應提出很多問(wèn)題,他們想知道所購買(mǎi)的產(chǎn)品是否經(jīng)童工或強迫勞動(dòng)生產(chǎn)的,生產(chǎn)這些產(chǎn)品的公司是否遵守基本的勞工標準。他們同時(shí)要求跨國公司采取進(jìn)一步的行動(dòng),監督海外的合約公司的勞動(dòng)條件。

在這一運動(dòng)中,一些非政府組織,如RBA、勞工組織、消費者協(xié)會(huì ),人權組織、宗教組織和大學(xué)生組織起了關(guān)鍵的推動(dòng)作用,他們要求跨國公司,特別是電子消費品行業(yè)的跨國公司采取實(shí)際行動(dòng),確保他們在發(fā)展中國家的供應商(公司)遵守當地勞動(dòng)法規,保障員工的基本權利。有些非政府組織會(huì )派出代表訪(fǎng)問(wèn)這些公司,調查公司的勞工問(wèn)題,然后將調查結果提交給相關(guān)的跨國公司總裁,要求他們作出回答,有些重大事件報告甚至會(huì )在新聞媒體廣為傳播,形成巨大的壓力。

十年以前,大部分跨國公司往往借口這些公司不屬于他們或并不由他們管理,因而不承擔任何社會(huì )責任;隨著(zhù)廣大公眾的社會(huì )覺(jué)悟日益提高,抗議行動(dòng)日益強烈,一些非政府組織經(jīng)常舉行大型的游行示威活動(dòng),聯(lián)合抵制某些使用童工或者血汗公司的跨國公司的產(chǎn)品,阻撓公司的商業(yè)活動(dòng),沖擊公司的辦公樓,甚至損壞或搗毀其商店,造成經(jīng)濟方面的巨大損失和品牌形象的嚴重損害,一些公司因此股票價(jià)格下跌,甚至高層經(jīng)理被迫辭職。

目前,幾乎所有跨國公司都已經(jīng)意識到他們對全球合作伙伴的社會(huì )責任,一些公司會(huì )制定自己的公司政策,將公認的勞工標準作為采購合同條款,要求全球合作伙伴(特別是為他們生產(chǎn)產(chǎn)品的公司)遵守國際勞工標準和當地勞動(dòng)法規,很多大型公司成立了專(zhuān)門(mén)的機構,或者委托專(zhuān)業(yè)公司監督公司的執行情況,如果發(fā)現有嚴重違反的情況,他們會(huì )要求立即糾正,嚴重的可能會(huì )立即取消訂單。

本公司作為一家制造商,也收到來(lái)自公司客戶(hù)的要求,主要客戶(hù)曾來(lái)工廠(chǎng)實(shí)地檢查,提出了一些寶貴的意見(jiàn)和建議。為了確保公司持續符合勞工、健康安全、環(huán)境、道德標準,確保公司的競爭力,公司承諾全面執行RBA及客戶(hù)要求的社會(huì )及環(huán)境責任標準。

社會(huì )責任政策

「勞工」:

嚴禁強迫勞動(dòng),抵押?jiǎn)T工身份證件;嚴禁雇傭童工;遵守當地法令法規的工時(shí)規定;遵守當地法令最低薪資標準的規定;嚴禁實(shí)施嚴酷非人道工時(shí)待遇;對員工無(wú)任何歧視行為;遵守員工相關(guān)權利;

「健康安全」:

重視及確保職業(yè)安全;重視緊急準備措施;重視工傷與職業(yè)??;重視勞動(dòng)衛生;控制過(guò)度體力的工作;重視機器防護;重視食堂衛生;

「環(huán)?!?

防止污染;系統管理有害物質(zhì);廢水固體廢棄及廢棄物按規定處理;嚴格限制或限定規定物質(zhì);

「道德」:

嚴格執行誠信原則;嚴禁提供或接受不當利益;尊重知識財產(chǎn)權;確實(shí)對舉報者的身份保密;

無(wú)沖突金屬政策

「不購入、不使用沖突金屬」

本公司基于社會(huì )責任及國際正義的實(shí)踐,承諾不采購、不使用來(lái)自武裝沖突、非法采礦與低劣工作環(huán)境中采礦而來(lái)的金屬,即所謂“沖突礦產(chǎn)”。供應商應調查其產(chǎn)品中含金(Au),鉭(Ta),鎢(W),鈷(Co),和錫(Sn)等金屬,并確認這些金屬來(lái)源。確保非來(lái)自沖突地區。我們仍會(huì )持續關(guān)注沖突金屬議題,并遵守國際慣例要求,為改善沖突礦區問(wèn)題盡一已之力,以維護客戶(hù)權益及遵循責任商業(yè)聯(lián)盟行為準則(RBA)規范為原則,善盡企業(yè)社會(huì )責任為宗旨。

Cam k?t v? Trách nhi?m X? h?i và M?i tr??ng


 

V?i s? phát tri?n c?a toàn c?u hóa(chǎn) kinh t?, trong hai th?p k? qua, các c?ng ty ?a qu?c gia chau ?u và M? ?? chuy?n c? s? s?n xu?t s?n ph?m s? d?ng nhi?u lao ??ng sang các n??c và khu v?c ?ang phát tri?n có chi phí lao ??ng th?p h?n, ??ng th?i thi?t l?p m? hình kinh doanh “mua s?m toàn c?u, bán hàng toàn c?u” ?? gi?m các chi phí liên quan, m?t s? phát tri?n v??t b?c ?? ??t ???c. Hi?n t?i, h?n 95% s?n ph?m s? d?ng nhi?u lao ??ng ? th? tr??ng chau ?u và chau M? ???c s?n xu?t b?i các n??c ?ang phát tri?n.

 

Trong m??i n?m qua, nhi?u ng??i ? các n??c phát tri?n ? Chau ?u và Chau M? c?ng ?? nh?n ra m?i liên h? ch?t ch? gi?a tiêu chu?n lao ??ng và th??ng m?i. Ngày càng có nhi?u ng??i tiêu dùng có y th?c lao ??ng, h? ??t ra nhi?u cau h?i v? ?i?u ki?n s?n xu?t s?n ph?m, li?u s?n ph?m h? mua có ???c s?n xu?t th?ng qua lao ??ng tr? em hay lao ??ng c??ng b?c hay kh?ng và li?u các c?ng ty s?n xu?t nh?ng s?n ph?m này tuan th? các tiêu chu?n lao ??ng c? b?n. H? c?ng yêu c?u các c?ng ty ?a qu?c gia hành ??ng h?n n?a ?? giám sát các ?i?u ki?n lao ??ng trong các c?ng ty h?p ??ng ? n??c ngoài.

 

Trong phong trào này, m?t s? t? ch?c phi chính ph? nh? RBA, t? ch?c lao ??ng, hi?p h?i ng??i tiêu dùng, t? ch?c nhan quy?n, t? ch?c t?n giáo và t? ch?c sinh viên ??i h?c ?? ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c yêu c?u các c?ng ty ?a qu?c gia, ??c bi?t trong ngành ?i?n t? tiêu dùng, có nh?ng hành ??ng thi?t th?c. ?? ??m b?o r?ng các nhà cung c?p (c?ng ty) c?a h? ? các n??c ?ang phát tri?n tuan th? các quy ??nh lao ??ng ??a ph??ng và b?o v? các quy?n c? b?n c?a ng??i lao ??ng. M?t s? t? ch?c phi chính ph? s? c? ??i di?n ??n th?m các c?ng ty này ?? ?i?u tra các v?n ?? v? lao ??ng c?a c?ng ty, sau ?ó g?i k?t qu? cho các ch? t?ch c?ng ty ?a qu?c gia có liên quan, yêu c?u h? tr? l?i, và m?t s? báo cáo s? c? l?n th?m chí s? ???c ph? bi?n r?ng r?i trên các ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng, t?o thành m?t áp l?c r?t l?n.

 

M??i n?m tr??c, h?u h?t các t?p ?oàn ?a qu?c gia có xu h??ng kh?ng ch?u trách nhi?m x? h?i v?i ly do các c?ng ty này kh?ng thu?c s? h?u ho?c qu?n ly c?a h?; bi?u tình, t?y chay s?n ph?m c?a m?t s? c?ng ty ?a qu?c gia s? d?ng lao ??ng tr? em ho?c các c?ng ty nhi?u m? h?i, c?n tr? ho?t ??ng kinh doanh c?a c?ng ty, t?n c?ng các tòa nhà v?n phòng c?a c?ng ty, th?m chí làm

h? h?i ho?c phá h?y các c?a hàng c?a c?ng ty, gay thi?t h?i l?n v? kinh t? và ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n hình ?nh th??ng hi?u.

 

Hi?n t?i, h?u h?t các c?ng ty ?a qu?c gia ?? nh?n th?c ???c trách nhi?m x? h?i c?a mình ??i v?i các ??i tác toàn c?u và m?t s? c?ng ty s? xay d?ng chính sách c?ng ty c?a riêng h? ?? s? d?ng các tiêu chu?n lao ??ng ???c ch?p nh?n chung làm ?i?u kho?n h?p ??ng mua s?m, yêu c?u các ??i tác toàn c?u (??c bi?t là nh?ng ng??i s?n xu?t s?n ph?m cho h?) Tuan th? các tiêu chu?n lao ??ng qu?c t? và n?i quy lao ??ng ??a ph??ng. Nhi?u c?ng ty l?n ?? thành l?p c? quan chuyên trách ho?c ?y thác cho các c?ng ty chuyên m?n giám sát vi?c th?c hi?n c?a c?ng ty, n?u phát hi?n vi ph?m nghiêm tr?ng s? yêu c?u s?a ch?a ngay, tr??ng h?p nghiêm tr?ng có th? b? h?y b? ngay l?p t?c. .

 

V?i t? cách là nhà s?n xu?t, c?ng ty chúng t?i c?ng ?? nh?n ???c yêu c?u t? phía khách hàng c?a c?ng ty, chính khách hàng ?? ??n nhà máy ?? ki?m tra t?i ch? và ??a ra m?t s? y ki?n ?óng góp quy báu. ?? ??m b?o r?ng c?ng ty ti?p t?c tuan th? các tiêu chu?n v? lao ??ng, s?c kh?e và an toàn, m?i tr??ng và ??o ??c, và ??m b?o kh? n?ng c?nh tranh c?a c?ng ty, c?ng ty h?a s? th?c hi?n ??y ?? các tiêu chu?n v? trách nhi?m x? h?i và m?i tr??ng theo yêu c?u c?a RBA và khách hàng.

 

Chính sách Trách nhi?m X? h?i

"Nhan c?ng":

Nghiêm c?m lao ??ng c??ng b?c, th? ch?p ch?ng minh th? nhan viên; nghiêm c?m lao ??ng tr? em; tuan th? th?i gian làm vi?c theo lu?t và quy ??nh c?a ??a ph??ng;

"s?c kho?e va s?? an toan":

Quan tam và ??m b?o an toàn lao ??ng; chú y các bi?n pháp chu?n b? kh?n c?p; chú y tai n?n lao ??ng, b?nh ngh? nghi?p; chú y v? sinh lao ??ng; ki?m ch? làm vi?c quá s?c; chú y b?o v? máy móc; chú y v? sinh c?n tin;

"M?i tr??ng than thi?n":

Ng?n ng?a ? nhi?m; qu?n ly có h? th?ng các ch?t ??c h?i; ch?t th?i r?n trong n??c th?i và x? ly ch?t th?i theo quy ??nh; h?n ch? ho?c h?n ch? nghiêm ng?t ??i v?i các ch?t c? th?;

"??o ??c":

Th?c hi?n nghiêm túc nguyên t?c thi?n chí; nghiêm c?m vi?c ??a ra ho?c nh?n các l?i ích kh?ng chính ?áng; t?n tr?ng quy?n s? h?u trí tu?; th?c s? gi? bí m?t danh tính c?a ng??i t? cáo;

 

Chính sách v? kim lo?i mi?n phí xung ??t

"Kh?ng mua, kh?ng s? d?ng kim lo?i xung ??t"

D?a trên th?c ti?n v? trách nhi?m x? h?i và c?ng b?ng qu?c t?, c?ng ty h?a s? kh?ng mua ho?c s? d?ng kim lo?i t? xung ??t v? trang, khai thác trái phép và m?i tr??ng làm vi?c kém, ???c g?i là "khoáng s?n xung ??t". Các nhà cung c?p nên ?i?u tra s? hi?n di?n c?a vàng (Au), tantalum (Ta), vonfram (W), coban (Co) và thi?c (Sn) trong các s?n ph?m c?a h? và xác nh?n ngu?n g?c c?a các kim lo?i này. H?y ch?c ch?n r?ng nó kh?ng ??n t? m?t khu v?c xung ??t. Chúng t?i s? ti?p t?c chú y ??n v?n ?? kim lo?i xung ??t, tuan th? các yêu c?u c?a th?ng l? qu?c t?, ??ng th?i n? l?c h?t mình ?? c?i thi?n v?n ?? khu v?c khai thác xung ??t, d?a trên nguyên t?c b?o v? quy?n và l?i ích c?a khách hàng và tuan theo nguyên t?c Quy t?c ?ng x? c?a Liên minh Doanh nghi?p có Trách nhi?m (RBA), chúng t?i s? th?c hi?n các trách nhi?m x? h?i c?a c?ng ty.


                                                                                                        溫室氣體政策聲明

      本公司承諾管控區域內之能源需求,及進(jìn)行溫室氣體排放之盤(pán)查,并依據盤(pán)查結果積極推動(dòng)溫室氣體排放減量措施之持續改善計劃及活動(dòng),以降低本公司因溫室氣體排放對地球暖化所造成之環(huán)境及氣候沖擊,致力推行永續發(fā)展理念并善盡企業(yè)社會(huì )責任。


                                                                          Tuyên b? chính sách khí nhà kính

C?ng ty cam k?t s? ki?m soát nhu c?u n?ng l??ng trong khu v?c, ti?n hành ki?m tra phát th?i khí nhà kính. Theo k?t qu? ?i?u ra, tích c?c thúc ??y k? ho?ch c?i ti?n liên t?c và ho?t ??ng c?i thi?n liên t?c các bi?n pháp gi?m phát th?i khí nhà kính, nh?m gi?m tác ??ng c?a c?ng ty v? s? nóng lên toàn c?u do khí th?i nhà kính gay ra. Cam k?t th?c hi?n khái ni?m phát tri?n b?n v?ng và hoàn thành trách nhi?m x? h?i c?a doanh nghi?p.


日本免费AⅤ欧美在线观看,中文亚洲欧美日韩无线码,欧美激情_区二区三区,日韩国产综合精选,亚洲成av人片在线观看天堂无码